Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Skamieniałego Miasta.

Na obszarze rezerwatu przyrody „Skamieniałe Miasto” obowiązują następujące zakazy:

1. Budowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody.
2. Chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbieranie lub niszczenie jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, lęgowisk i innych schronień oraz ich miejsc rozrodu.
3. Polowania.
4. Pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów.
5. Użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody.
6. Zmiany stosunków wodnych.
7. Pozyskiwania skał oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt oraz minerałów.
8. Niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów.
9. Palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu z wyjątkiem miejsca wyznaczonego przez Wojewodę Małopolskiego (Doliny Harcerzy).
10. Stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów.
11. Ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem z wyjątkiem szlaków i tras wyznaczonych przez Wojewodę Małopolskiego.
12. Wprowadzania psów.
13. Wspinaczki oraz eksploracji jaskiń z wyjątkiem miejsca przeznaczonego przez Wojewodę Małopolskiego („komina” w „Skałce z krzyżem”).
14. Ruchu pojazdów.
15. Umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem Rezerwatu, edukacją ekologiczną z wyjątkiem znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego.
16. Zakłócania ciszy.
17. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.
18. Biwakowania.
19. Prowadzenia badań naukowych bez zgody Wojewody Małopolskiego.
20. Wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego do spraw środowiska.
21. Wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
22. Organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody Wojewody Małopolskiego.

Wyciąg z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.